การเลี้ยงสุกรควบคู่กับการปลูกผักเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน

เกษตรกรหมู่ที่ 10 ได้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนบ้านหนองแขม เพื่อเป็นกลุ่มในการเลี้ยงสุกรและจำหน่ายไปยังในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรเรามีรายได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.