chang nongkhaem

ปรับปรุงถนนคสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพาน ถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ

โครงการปรับปรุงถนนคสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพาน ถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ  วันที่ 20 เมษายน 2564  คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างปรับปรุง ถนน คสล. โดยปูแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพานถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นางเสริมศิริ ติยะพานิชย์ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม และนายโยธิน ลาวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 พร้อมด้วย นายบุญเลิศ อ่อนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมหมู่ที่ 9 …

ปรับปรุงถนนคสล. โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 9 สายแยกบางพาน ถึงหมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ Read More »

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ  24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และ นายสุเทพ ปิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 51/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย …

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางพะยอม โพธิ์ชะคุ้ม ถึงไร่นางณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ Read More »

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมปอง นพวงษ์ ถึงบ้านนางวี ยุคล พันธ์

โครงการถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมโภชนพวงษ์ถึงบ้านนางวียุคลพันธ์ 22 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมปอง นพวงษ์ ถึงบ้านนางวี ยุคล พันธ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และ นายโยธิน ลาวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 50/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย นายยวง ศิริผล และนายโสพล ศิริผล …

โครงการ ถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนายสมปอง นพวงษ์ ถึงบ้านนางวี ยุคล พันธ์ Read More »

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู  15 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2800 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นายดำรงฤทธิ์ เลิศอักษร เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวพิชญาภา อิ่มลออ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 52/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย …

โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายหลัก แยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู จากบ้านนายไพรเวียนเหล็กผา ถึงคลองลำชมพู Read More »

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนนคสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนนคสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง    วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนน คสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่มาง 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 714 ตารางเมตร ประกอบด้วย นางสาวอริสรา จินดามัง นักทรัพยากรบุคคล นางเสริมศิริ ติยะพานิชย์ ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม และนายสุเทพ ปิ่นแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ 5/2564 …

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 สายโรงสีจากถนนคสล. ถึงบ้านนายบุญมี กุญแจทอง Read More »