sawadikan nongkhaem

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2564 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไฮเตอร์ จำนวน 82 ชุด สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี #ท่ามกลางพื้นที่อันโหดร้าย ยังมีดอกไม้ที่สวยงาม เราจะผ่านมันไปด้วยกัน COVID-19

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19