sawadikan nongkhaem

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชน 1,171 ครัวเรือน 13 หมู่บ้าน

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลมีความห่วงใยประชาชนในตำบลจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ระลอก3ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชน 1,171 ครัวเรือน 13 หมู่บ้าน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมอบให้กับผู้นำแต่ละหมู่เพื่อกระจายสู่ประชาชนในตำบลทุกครัวเรือนให้ทั่วถึงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองแขม

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งขณะและอาสาสมัครบริบาล ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล

อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งคณะหมอและ อสม. ประจำตำบลหนองแขมได้จัดอบรมผู้สูงอายุเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิต

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมว

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมรณรงค์กับพื้นที่ให้บริการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 มีนาคม 2564