จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 10-20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 7-9 , 13-14 , 19 และวันที 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม
| |

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565
| |

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565นางกรรณิการ์ แสนใจวุฒิ มาเป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยสอนการประกอบอาชีพโดยการอบขนม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชาวบ้านตำบลหนองแขมได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2565
|

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2565

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2565 โดยมีวิทยากร นางสาวกุลรัศมิ์ น่าชม นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลโคกสำโรง และนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุคนพิการและการบริหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพในผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อที่ผู้สูงอายุคนพิการจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและมีความสุข