sawadikan nongkhaem

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไฮเตอร์ จำนวน 82 ชุด สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี #ท่ามกลางพื้นที่อันโหดร้าย ยังมีดอกไม้ที่สวยงาม เราจะผ่านมันไปด้วยกัน COVID-19

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชน 1,171 ครัวเรือน 13 หมู่บ้าน

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลมีความห่วงใยประชาชนในตำบลจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)ระลอก3ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์กับประชาชน 1,171 ครัวเรือน 13 หมู่บ้าน ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมอบให้กับผู้นำแต่ละหมู่เพื่อกระจายสู่ประชาชนในตำบลทุกครัวเรือนให้ทั่วถึงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองแขม

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งขณะและอาสาสมัครบริบาล ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล