sawadikan nongkhaem

ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และบูรณาการร่วมกับอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีบริการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการป้องกันไข้เลือดออกและไวรัสซิกา

โครงการป้องกันไม่ให้มีการตรวจสอบและตรวจสอบซิกาประจำปี 2563 โดยบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับ รพ.สต. หนองแขมระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2563