กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กันยายน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2566 โดยมีวิทยากร นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุคนพิการและการบริหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพในผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อที่ผู้สูงอายุคนพิการจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและมีความสุข

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น)
|

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมนำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมีวิทยากร นางกันย์สินี วิรินทร์ณิชา วิทยากรจิตอาสา นางสาวอัญชุลี ไชยรินทร์ เกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่าแค่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ พร้อมร่วมกันลงมือปฏิบัติ ในการทำสบู่, สบู่เหลว, น้ำยาเอนกประสงค์, น้ำมันเหลือง, น้ำมันเขียวจากสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีวิทยากร นางนุงนุช วารักดี กลุ่มแม่บ้านโคกสำโรง ให้ความรู้ พร้อมร่วมลงมือปฏิบัติ ในการทำไข่เค็ม เพื่อนำไปบริโภคหรือใช้ในชีวิตประจำวันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนางสาววิรัญดา พัฒนารางกลู ครู กศน. อำเภอโคกสำโรง…

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายระดมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก ยุงกำลังแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกบ้าน ช่วยกันหมั่นทำความสะอาดภายในบ้านและรอบๆบ้าน ใช้เสปรย์ฉีดกำจัดยุงภายในบ้านอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งทำลายแหล่งน้ำขังต่างๆ ด้วยในพื้นที่ตำบลหนองแขม

โครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
|

โครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี แช่มลำเจียก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมโครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม โดยมีวิทยากร นางสาวสมหทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาให้ความรู้เพื่ออบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี#การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนและหลังรับประทานอาหาร รักษาสุขลักขลักษณะของสถานที่ ห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมทั้งการกำจัดอุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อยๆ ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19