e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการ

ยื่นคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.ให้การช่วยเหลือตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.หนองแขมได้ที่นี่ โดยทันที

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของอบต.หนองแขม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2564 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

รับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด การรับสมัครเข้าเรียนได้ตามรายละเอียด ที่ปรากฎ ดังนี้

บริการ

E-Servive องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

info@nongkhaem.go.th