e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการ

ยื่นคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.ให้การช่วยเหลือตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด, โรงเรียนสังกัด อบต.หนองแขมได้ที่นี่ โดยทันที

ขอรับบริการจัดเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นคำขอรับบริการจัดเก็บขยะ เปลี่ยนถังขยะ ยกเลิกการจัดเก็บขยะ

ขอน้ำอุปโภค-บริโภค

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอน้ำอุปโภค-บริโภค เพียงแค่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

เติบโตสู่เป้าหมาย

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2565 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด การรับสมัครเข้าเรียนได้ตามรายละเอียด ที่ปรากฎ ดังนี้

บริการ

info@nongkhaem.go.th