โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย
|

โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย นำโดยท่านกำนันสามารถ ระมั่งทอง กำนันตำบลหนองแขม และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตแพทย์ตำบลหนองแขม ได้จัดกิจกรรมทำความดี ทำความสะอาดบริเวณวัดตะโค้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแขม และตัดกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณทางเข้าวัดหนองแขม

การประชุมประชาคม (แผน 2565 )
|

การประชุมประชาคม (แผน 2565 )

การประชุมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมอบรมเพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย (No Gift Policy) ประจำปี 2565

ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมการอบรมบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ บุคลากร พนักงงานจ้าง และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วม กิจกรรมการอบรมบรรยายดังกล่าว โดยภาพรวมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติเพื่อไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสโดยพนักงานทุกคนร่วมกันรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และกิจกรรมการทำความเข้าใจและชี้แจงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนมีค่านิยมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนโดยรอบ และบริหารราชการด้วยจิตสำนักรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ในตลอดปีงบประมาณ 2565