sumnak nongkhaem

โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลหนองแขม  จำนวน  1  บ่อ  ดำเนินการบริเวณสนามโรงเรียนบ้านหนองไผ่  เพื่อสามารถเก็บน้ำฝนหรือนำ้ท่วมหลากและนำเก็บไปเก็บไว้ในชั้นนำ้ใต้ดินระดับตื้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป  ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)

วันที่  8  กรกฏาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  ประชุมประชาคม ระดับตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้วยดีเสมอมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

รับและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโค่โรน่า 2019 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

นางกาญจนา  สุขกำเนิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  เขต  1  อำเภอโคกสำโรง  และ นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รับและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโค่โรน่า  2019  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอโคกสำโรง และนำแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแขม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มา ณ  โอกาสนี้

รายงานผลการให้บริการน้ำอุปโภค – บริโภค ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานผลการให้บริการน้ำอุปโภค – บริโภค  ประจำเดือน เมษายน  2564  จำนวน  22  ครัวเรือน  ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 32,000  ลิตร