sumnak nongkhaem

Big Cleaning Day วัดหนองข่อย

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน  ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง ตามโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด

สถิติการขอรับน้ำอุปโภค – บริโภค ตำบลหนองแขม ประจำเดือน มีนาคม 2564

สถิติการขอรับน้ำอุปโภค – บริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 80 ครัวเรือน 118,500 ลิตร

รายงานสรุปผลการดำเนินการธนาคารกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแขม

รายงานสรุปผลการดำเนินการธนาคารกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแขม ประจำเดือน มีนาคม 2564

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ตรวจรับส่งมอบและร่วมชมสาธิตการใช้รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ตรวจรับ ส่งมอบและร่วมชมสาธิตการใช้รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 คัน ตามโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดลพบุรี โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองแขม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านไร่ทานตะวัน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม ดำเนินการโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกรมอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Big Cleaning Day วัดท่าม่วง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่วง ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง