” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566
|

” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ท่านนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นประธานกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมชมพิธีเปิดอย่างหนาแน่น รวมไปถึงกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน อบต.หนองแขมทุกคนนะคะ

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ)
|

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอขอบคุณ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเเสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู เพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง มีรอยยิ้มให้เห็นตลอดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขอขอบคุณท่านผอ. คณะครูทุกๆท่านที่ช่วยตั้งแต่การเตรียมฉากและการจัดซุ้ม ขอบคุณทีมงานสถานที่ อบต.หนองแขม ทุกคนด้วยค่ะ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านกำนัน สมาชิก อบต.ทุกคน…

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣📣

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣📣

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ  #โรงเรียนบ้านหนองไผ่ #สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่อาคารฟ้า(ตึกใหม่) ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.  

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 )

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 )

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (Covid -19 ) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู / ผู้บริหาร และเพื่อรวบร่วมปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน ปัญหาในด้านต่างๆ แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เพื่อให้ผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19

คณะครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการบ้าน ดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิค 19 และให้คำแนะนำการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านแก่ผู้ปกครอง  

คณะครูพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

คณะครูพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ #หนองแขมร่วมใจแต่งไทยทั้งองค์กร

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคน และปฏิบัติตามป้องกันมาตราการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด      

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา #นางฟ้าบ้านหนองไผ่

แจกใบงานเล่ม แบบฝึกหัด และเงินค่าอาหารกลางวัน

แจกใบงานเล่ม แบบฝึกหัด และเงินค่าอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๐-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ระดับ ศพด.หนองแขม อนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคนค่ะ