Slide 1

24 มิถุนายน 2565 by Admin

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
Image is not available

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565…

Slide 2

27 มิถุนายน 2565 by Admin

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
Image is not available

เมื่อวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะ…

Slide 3

18 พฤษภาคม 2565 by Admin

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
Image is not available

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการปลูกป่า…

previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ
ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สายตรงนายก โทร.036-706063, 092-9895653

ข่าวสารของ
อบต.หนองแขม

ท่านสามารถเลือกเข้าหมวดหมู่ของสิ่งที่ท่านต้องการทราบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จากที่นี่….

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ ม.7ตำบลหนองแขมภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ชาวบ้านในตำบหนองแขม#ดูแลใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ผู้เยี่ยมชม...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ ม.3 ตำบลหนองแขมภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ชาวบ้านในตำบหนองแขม#ดูแลใส่ใจ ห่วงใยประชาชน ผู้เยี่ยมชม...

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธาระณะในพื้นที่ ม.13 ตำบลหนองแขมภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อสร้างความสว่าง ความมั่นใจ ความปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืนให้แก่ชาวบ้านในตำบหนองแขม#ดูแลใส่ใจ ห่วงใยประชาชน  ...

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120