Slide 1

24 มิถุนายน 2565 by Admin

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
Image is not available

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565…

Slide 2

27 มิถุนายน 2565 by Admin

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
Image is not available

เมื่อวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะ…

Slide 3

18 พฤษภาคม 2565 by Admin

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
Image is not available

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการปลูกป่า…

previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าสว่าง แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ
ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สายตรงนายก โทร.036-706063, 092-9895653

ข่าวสารของ
อบต.หนองแขม

ท่านสามารถเลือกเข้าหมวดหมู่ของสิ่งที่ท่านต้องการทราบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จากที่นี่….

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

เติบโตสู่เป้าหมาย

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2565 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Previous
Next

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นางพิมพรรณี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด >>>
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ( ๙ จบ) ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วย...

อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1-13 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่ที่ 1-13...

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ซื้อวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อปกประกาศนียบัตร แบบผ้าไหมพร้อมพิมพ์ตราโรงเรียน สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โครงการปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120