ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าสว่าง แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ได้ระดับ ผ่านดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สายตรงนายก โทร.036-706063, 092-9895653

ข่าวสารของอบต.หนองแขม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Previous slide
Next slide

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพิมพรรณี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilt Policy)” ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด >>>
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กันยายน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ...

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

อ่านต่อ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เยี่ยมชม : 0 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE...

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

จ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขนาดความหกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการต่อเติมหลังคาโครงเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาม ๖.๒๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒ ตารางเมตร บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน โครงการจ้างเหมารับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (วันที่ ๑-๑๐) ตามวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120