เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมสำคัญในรอบเดือนเมษายน 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในตำบลหนองแขม  โดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนันตำบลหนองแขม ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัยในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ประสบภัยในกรณีดังกล่าว

ชมทุ่งทานตะวันบานที่หนองแขม
ชาวบ้านหนองแขมปลูกทานตะวันเป็นอาชีพ เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ
ทานตะวันบานเต็มพื้นที่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
แหล่งปลูกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอโคกสำโรง
สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี
Previous
Next

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2564 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

รับสมัครเด็กปฐมวัย เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด การรับสมัครเข้าเรียนได้ตามรายละเอียด ที่ปรากฎ ดังนี้

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.หนองแขม

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจพื้นที่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร...

อ่านต่อ

Big Cleaning Day วัดหนองข่อย

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมผู้นำชุมชน  ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองข่อย...

อ่านต่อ
Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ

โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแขม

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120