ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้าสว่าง แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัด อำเภอ/เขต ที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยทันที

ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สายตรงนายก โทร.036-706063, 092-9895653

ข่าวสารของอบต.หนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

เติบโตสู่เป้าหมาย

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2565 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Previous slide
Next slide

ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพิมพรรณี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilt Policy)” ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด >>>
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดลพบุรีตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2567) ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566  ...

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียงเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียวเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

1
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
1
จำนวนประชากร (คน)
1
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
1
รายได้รวม (ล้านบาท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120