S__3547183
S__3547180
S__3547177
previous arrow
next arrow
S__3547183
S__3547180
S__3547177
previous arrow
next arrow
Shadow
วิสัยทัศน์การพัฒนา

การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

งดให้ของขวัญ
ดิฉันจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองแขม
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สายตรงนายก โทร.036-706063, 092-9895653

ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ อบต.หนองแขม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข่าวสาร อบต.ล่าสุด
ข่าวสาร อบต.ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส

ขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.หนองแขม กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และประชาชนทั่วไป กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมิน ITA 2565 ตามช่องทาง ด้านข้างนี้>>
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

(บุคลากรภายในหน่วยงาน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

(ประชาชนทั่วไป)

ทำไมเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงติดง่าย

Previous
Next

Clip video น่าสนใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชวนส่งต่อความห่วงใยให้เป็นภูมิคุ้มใจคนไทยทุกคน

นิรุตติ์ ศิริจรรยา กับเหตุผลการฉีดวัคซีนโควิดที่มีมากกว่าป้องกันตัวเอง

Clip

คลิปน่าสนใจ

วิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2563

สรุปจบในคลิปเดียว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 | จ่ายยังไง จ่ายให้ใคร Guru Talk ภาษีที่ดินใครที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี ภาษีตัวนี้จัดเก็บโดยหน่วยงานไหน ทำไมต้องเก็บภาษีตัวนี้ และ เสียในอัตราภาษี วันนี้เราจะมาคุยกันถึงทุกประเด็นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2563 นี้ครับ

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองแขม

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ติดต่อ อบต.หนองแขม

อีเมลแอดเดรส

info@nongkhaem.go.th

โทรศัพท์&แฟกซ์

036-706063, 061-6787509

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ 3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120