นางกาญจนา  สุขกำเนิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  เขต  1  อำเภอโคกสำโรง  และ นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รับและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโค่โรน่า  2019  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    ผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอโคกสำโรง และนำแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแขม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มา ณ  โอกาสนี้