ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี
| |

ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565
| |

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565นางกรรณิการ์ แสนใจวุฒิ มาเป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยสอนการประกอบอาชีพโดยการอบขนม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชาวบ้านตำบลหนองแขมได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด
|

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด โดยได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นและได้รับเรื่องเพื่อที่จะดำเนินการและติดตามในการแก้ปัญหาในระยะต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล
|

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล

ขอขอบคุณ ท่านนายก อบจ. อรพิน จีระพันธุ์วานิช และ ท่าน สจ. กาญจนา สุขกำเนิด  สนับสนุนเครื่องจักรกล บดอัดถนนลูกรัง เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวก

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง
| |

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม
| |

โครงการก่อสร้าง โดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในพื้นที่โรงเรียนหนองไผ่ สังกัด อบต.หนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.6 บ้านช่องแค
| |

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.6 บ้านช่องแค

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.6 บ้านช่องแค ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
| |

โครงการ ซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1

โครงการ ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  

จัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็ว
| |

จัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับผู้นำชุมชน  ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ที่3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
|

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี