ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี
| |

ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565
| |

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2565นางกรรณิการ์ แสนใจวุฒิ มาเป็นวิทยากรส่งเสริมการฝึกอาชีพ โดยสอนการประกอบอาชีพโดยการอบขนม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชาวบ้านตำบลหนองแขมได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด
|

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด โดยได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นและได้รับเรื่องเพื่อที่จะดำเนินการและติดตามในการแก้ปัญหาในระยะต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล
|

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล

ขอขอบคุณ ท่านนายก อบจ. อรพิน จีระพันธุ์วานิช และ ท่าน สจ. กาญจนา สุขกำเนิด  สนับสนุนเครื่องจักรกล บดอัดถนนลูกรัง เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวก

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง
| |

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง

โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ม.3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ต.หนองแขม  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี