นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564