ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่าน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้าม่าน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน โครงการจ้างเหมารับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2566 (วันที่ 1 -10 ) ตามทำการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน โครงการจ้างเหมารับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2566 (วันที่ 1 -10 ) ตามทำการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 31 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 31 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 30 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 30 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม รายการเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม