วันที่  8  กรกฏาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  ประชุมประชาคม ระดับตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้วยดีเสมอมา