การดำเนินการตามตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง

o26.1แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

การสรรหา ประกาศรับโอน ย้าย

o26.2ประกาศรับโอน (ย้าย)

o26.2ประกาศรับโอน(ย้าย)

 

การพัฒนาบุคลากร

o26.3แผนพัฒนาบุคลากร

o26.4นโยบายกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

o26.3.1 รายงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒฯ

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

o26.5แผนการเสริมสร้างความผาสุก

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o26.6ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงา2
 

o26.6ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงา

 

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

o26.7หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับจริยธรรมขอ

o26.7ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o26.8ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o 26.8.1 ประชาสัมพันธ์แผนความก้าวหน้า

 

การสรรหาคนดี คนเก่ง ในองค์กร

o26.9 การสรรหาคนดี คนเก่ง ในองค์กร