การดำเนินการตามตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง

o26.1แผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

การสรรหา ประกาศรับโอน ย้าย

o26-2 รับโอน ย้ายพนักงาน

o26-2 รับโอน ย้ายพนักงาน1

 

การพัฒนาบุคลากร

o26-3 แผนพัฒนาบุคลากร

o26.4นโยบายกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

o26-3 รายงานผลอบรม 65 ครึ่งแรก

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

o26-5 แผนความผาสุก

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o26-6การประเมินผลการปฏิบัติงาน1

o26-6การประเมินผลการปฏิบัติงาน2

 

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

o26-7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

o26-7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมขอ

 

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o26.8ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o26-8 ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

การสรรหาคนดี คนเก่ง ในองค์กร

o26-9 โครงการเชิดชูเกียรติ