ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ อบต.หนองแขม

ข่าวสารของ อบต.

รายละเอียดการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ประกาศ แจ้งกำหนดการของ อบต.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบ

กิจกรรมโครงการ อบต.

ข่าวกิจกรรมโครงการของ
หน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ ต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองแขม

ข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ของ อบต.หนองแขมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

อบต.หนองแขมพัฒนา

งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความสะดวก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข่าวสาร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแขม

จัดซื้อ-จัดจ้างในระบบ EGP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ อบต.หนองแขม