จ้างเหมาบริการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างถนนพลโยธิน พร้อมขุดรื้อและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่ และหมู่ที่ ๑๒ บ้านช่องแค ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง