โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโพธิ์ชรารามถึงแยกรพช.วังจั่น หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมกำหนด)

ซื้อวัสดุในการจัดโครงการการเรียนรู้วันคริสต์มาส จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba T-๕๐๑๘P For E-๓๐๑๘A จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ชุดพร้อมระบบควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา มอก. ระดับ ๓-๔ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล มอก. ระดับ ๑-๒ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง