กิจกรรม/โครงการ

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2564 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะต้องการบริจาคสิ่งของต่างๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 036-706063 เบอร์มือถือ 061-6787509 และขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไฮเตอร์ จำนวน 82 ชุด สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี #ท่ามกลางพื้นที่อันโหดร้าย ยังมีดอกไม้ที่สวยงาม เราจะผ่านมันไปด้วยกัน COVID-19

พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กราบขอบพระคุณ พระครูภัทรปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พร้อมคณะสงฆ์ตำบลหนองแขม ขอบพระคุณ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารสำตำบลหนองแขม ประธานคณะกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทอดผ้าป่าและเป็นเกียรติในงานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ตามการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มีนาคม ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19