กิจกรรม/โครงการ

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 7-9 , 13-14 , 19 และวันที 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันอังคารที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

นพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้ง รองนายก เลขานายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการปลูกป่า ซึ่งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย