กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กันยายน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น)
|

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมนำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย” (หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมีวิทยากร นางกันย์สินี วิรินทร์ณิชา วิทยากรจิตอาสา นางสาวอัญชุลี ไชยรินทร์ เกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่าแค่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ พร้อมร่วมกันลงมือปฏิบัติ ในการทำสบู่, สบู่เหลว, น้ำยาเอนกประสงค์, น้ำมันเหลือง, น้ำมันเขียวจากสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีวิทยากร นางนุงนุช วารักดี กลุ่มแม่บ้านโคกสำโรง ให้ความรู้ พร้อมร่วมลงมือปฏิบัติ ในการทำไข่เค็ม เพื่อนำไปบริโภคหรือใช้ในชีวิตประจำวันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และนางสาววิรัญดา พัฒนารางกลู ครู กศน. อำเภอโคกสำโรง…

โครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566
|

โครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี แช่มลำเจียก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมโครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม โดยมีวิทยากร นางสาวสมหทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาให้ความรู้เพื่ออบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี#การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนและหลังรับประทานอาหาร รักษาสุขลักขลักษณะของสถานที่ ห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมทั้งการกำจัดอุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อยๆ ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน กรกฎาคม จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน มิถุนายน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง
|

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพิมพรรนี มีสุดเพียร คณะผู้บริหาร และกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง โดยใช้ผ้าขาวม้า เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงกระบวนหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ และป้องกันโรค

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น
|

จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมนำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลหนองแขม และประชาชนตำบลหนองแขม ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566 ปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น ณ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2566
|

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม ประจำปี 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเพื่อสร้างจิตสำนึกและจิตสาธารณะ
|

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเพื่อสร้างจิตสำนึกและจิตสาธารณะ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดหนองไผ่สามัคคี หมู่ที่ 3 และวัดชอนขุด หมู่ที่ 7 เพื่อสร้างจิตสำนึกและจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือสังคมอันเป็นการอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม