จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
|

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขม-เป็นการกายภาพบำบัด โดยมีวิทยากร นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลหนองม่วง และนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต.หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดและการรับประทานอาหารให้ถูกหลักกับผู้สูงอายุให้แข็งแรงและมีความสุข

ขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรง  นุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง
|

ขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรง นุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง

นที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมเข้าร่วมเดินขบวนและขอเชิญชาวอำเภอโคกสำโรงนุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมืองตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566
|

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแขมณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม-เป็นการปฐมนิเทศ “สูงวัย แต่ใจเป็นสุข”

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle
|

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันที่ 8-16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี
| |

ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี