กิจกรรม/โครงการ

จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

วันอังคารที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาลน้ำปลา ไข่ไก่ สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

กิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้เริ่มการจัดกิจกรรมรับซื้อขยะ Recycle ประจำเดือน เมษายน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแขมโดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย