กิจกรรม/โครงการ

โครงการป้องกันไข้เลือดออกและไวรัสซิกา

โครงการป้องกันไม่ให้มีการตรวจสอบและตรวจสอบซิกาประจำปี 2563 โดยบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับ รพ.สต. หนองแขมระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2563

วันคริสมาสต์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00– 12.00 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆของนักเรียน และแจกของขวัญ

.

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมม อบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลหนองแขม และ อสม. ตำบลหนองแขม เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม