โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม
| |

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

| |

ศพด.หนองแขมใส่ใจร่วมเฝ้าระวังมือเท้าปาก 2565

นายกพิมพรรนี มีสุดเพียร พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหารและคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแขม จัดอบรมเด็กเรื่องใส่ใจร่วมเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม
| |

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2564 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
| |

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไฮเตอร์ จำนวน 82 ชุด สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี #ท่ามกลางพื้นที่อันโหดร้าย ยังมีดอกไม้ที่สวยงาม เราจะผ่านมันไปด้วยกัน COVID-19

ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
| |

ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
|

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมม อบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลหนองแขม และ อสม. ตำบลหนองแขม เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด ปีงบประมาณ 2563
| |

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด ปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และคุณแม่หลังคลอด ปีงบประมาณ 2563 .

|

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2563
|

โครงการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ปีงบประมาณ 2563