กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมม อบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลหนองแขม และ อสม. ตำบลหนองแขม เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

โครงการป้องกันไข้เลือดออกและไวรัสซิกา

โครงการป้องกันไม่ให้มีการตรวจสอบและตรวจสอบซิกาประจำปี 2563 โดยบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับ รพ.สต. หนองแขมระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2563