กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2564 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมพร้อมทั้งรองนายกและเลขานายก ออกพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19​ พร้อมน้ำดื่ม มาม่า ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา ไข่ไก่ ไฮเตอร์ จำนวน 82 ชุด สำหรับมอบให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี #ท่ามกลางพื้นที่อันโหดร้าย ยังมีดอกไม้ที่สวยงาม เราจะผ่านมันไปด้วยกัน COVID-19

ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

มอบหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมม อบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลหนองแขม และ อสม. ตำบลหนองแขม เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) #ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม