จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ตารางเมตร ความหนาคอนกรีต ๐.๑๐ เมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ความยาว ๑๕.๐๐ ม. ความหนาพื้นคอนกรีต ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม บริเวณสนามอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ตารางเมตร ความหนาคอนกรีต ๐.๑๐ เมตร ๐.๐๐ – ๐.๓๐ (ตามสภาพ) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่หมู่ที่ ๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๖ ตารางเมตร ความหนาคอนกรีต ๐.๑๐ เมตร ๐.๐๐ – ๐.๓๐ (ตามสภาพ) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.ขนาดกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ ม.ความยาว ๙๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ความกว้างข้างละ ๐.๐๐ – ๐.๓๐ ม. (ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนางมนตรี เขียงเล็ก ไปทางบ้านนายจง หมู่ที่ ๒ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและเช็คระยะทางรถขยะ ๘๓-๓๒๒๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเช็คระยะทางพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง