วันที่ 24 กรกฎาคม 2566นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม มอบหมายให้ นางเพ็ญศรี แช่มลำเจียก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมโครงการ ศพด.หนองแขม ใส่ใจเฝ้าระวังมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแขม โดยมีวิทยากร นางสาวสมหทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาให้ความรู้เพื่ออบรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปากให้กับเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี#การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนและหลังรับประทานอาหาร รักษาสุขลักขลักษณะของสถานที่ ห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมทั้งการกำจัดอุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อยๆ ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม