โครงการเย็บผ้าโหลบ้านหนองจับเขียด

โครงการเย็บผ้าโหลบ้านหนองจับเขียด ม.11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ แรงงานใมชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.