โครงการเย็บผ้าโหลบ้านหนองจับเขียด ม.11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ แรงงานใมชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น