องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลหนองแขม  จำนวน  1  บ่อ  ดำเนินการบริเวณสนามโรงเรียนบ้านหนองไผ่  เพื่อสามารถเก็บน้ำฝนหรือนำ้ท่วมหลากและนำเก็บไปเก็บไว้ในชั้นนำ้ใต้ดินระดับตื้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป  ขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้