โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน
2.คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
– ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในความอุปการะ
– เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป มีอายุครบ 6 ปี ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน
3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน
– แบบลงทะเบียน (ดร.01)
– แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
– บัตรประชาชนผู้ปกครอง
– สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง
– สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู)
– ใบรับรองเงินเดือน
– สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 2 คน