นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคนพิการและทุพพลภาพ ประจำปี 2565 โดยมีวิทยากร นางสาวกุลรัศมิ์ น่าชม นักกายภาพบำบัด ประจำโรงพยาบาลโคกสำโรง และนางสาวสมฤทัย ปานเจริญ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพสต. หนองแขม มาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุคนพิการและการบริหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพในผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อที่ผู้สูงอายุคนพิการจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลชีวิตประจำวันเพื่อศึกษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและมีความสุข