นายกพิมพรรนี มีสุดเพียร พร้อมด้วยคณะได้จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มวัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม