โครงการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและภาวะไขมันเลือดผิดปกติ

นายกพิมพรรนี มีสุดเพียร ร่วมกับ หมอ และอสม. ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและภาวะไขมันเลือดผิดปกติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.