องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย