โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายหลักจากทางแยกหมู่ที่ 9 ถึงคลองลำชมพู โดยซ่อมบริเวณจากหน้าบ้านนางประยูร ชุมแสง ถึงหน้าโรงเรียนวัดหนองแขมเก่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี