องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 17 – 25 กันยายน 2564 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ