องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ และควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2565 เพื่อทำให้พื้นที่ในตำบลหนองแขมปราศจากโรคติดต่อ