โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายบุญมี ศรีโสภา ถึงไร่นางวิไล สมัครการหมู่ที่ 11 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี