วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้จัดกิจกรรมโครงการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเน่าเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำน้ำก็จะไม่ทำให้แหล่งน้ำนั้นเน่าเสียซึ่งทุกครัวเรือนควรจะต้องมีกระบวนการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออกสู่ทางสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม