แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคศล. พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 เส้นทางพัฒนารามถึงบ้านนายวัด มีมั่งคั่ง กว้าง3.00 เมตร ยาว 205 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านสูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

BRW9C305B9ECFDC_016500
BRW9C305B9ECFDC_016500

Leave a Comment

Your email address will not be published.