แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โดยเทคอนกรีต 559 ตารางเดมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งท่อจ่ายน้ำปะปา หมู่ที่ 3

BRW9C305B9ECFDC_016498

Leave a Comment

Your email address will not be published.