ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองแขม

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมทั้งขณะและอาสาสมัครบริบาล ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล

Leave a Comment

Your email address will not be published.