เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วย นักบริบาล อบต.หนองแขม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต หนองแขม , นักกายภาพบำบัด รพ. โคกสำโรง ออกเยี่ยมผู้ป่วย แนะนำการดูแลกายภาพร่างกาย และการใช้ยา