ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จัดกิจกรรมการอบรมบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ บุคลากร พนักงงานจ้าง และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วม กิจกรรมการอบรมบรรยายดังกล่าว
โดยภาพรวมแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่

การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติเพื่อไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสโดยพนักงานทุกคนร่วมกันรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

และกิจกรรมการทำความเข้าใจและชี้แจงข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนมีค่านิยมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนโดยรอบ และบริหารราชการด้วยจิตสำนักรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ในตลอดปีงบประมาณ 2565