องค์การบริหารส่วนหนองแขมจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สภาฯ องค์การบริหารส่วนหนองแขมจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.