องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม

หัวหน้าส่วนราชการ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ

1.  รับสนองนโยบายจากคณะผู้บริหาร อบต.โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  เสนอคำสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.ในภารกิจที่รับผิดชอบของกอง/งาน
3.  บริหารโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นที่กำหนด

นางสาวกาญจนา ทรัพย์อินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นางทวิกรณ์ จันตะเภา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวัลลภ พุกชาติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวภัทรนันท์ ปานอ่อน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกาญจนา ทรัพย์อินทร์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางเสริมศิริ ติยะพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม