องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม

หัวหน้าส่วนราชการ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ

1.  รับสนองนโยบายจากคณะผู้บริหาร อบต.โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  เสนอคำสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.ในภารกิจที่รับผิดชอบของกอง/งาน
3.  บริหารโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นที่กำหนด

นางสาวกันทิมา อุ่นแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
036-706063, 089-9074545

นางสาวกันทิมา อุ่นแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
036-706063, 089-9074545

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นางเขมจิรา สุขโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
036-706063, 089-9074545

นางทวิกรณ์ จันตะเภา

ผู้อำนวยการกองคลัง
036-706063, 062-2944159

นางสาวกันทิมา อุ่นแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
036-706063, 090-9818249

นางสาวกันทิมา อุ่นแก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา
036-706063, 062-2944159

นางสาวอริสรา จินดามัง

นักทรัพยากรบุคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
036-706063, 092-8142509