หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1

 

 

2

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3
 

4

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

8
 

9
 

10

มติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ปี 2564