การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1

2

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3
 

4

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

มติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ปี 2565

มีนาคม 2565

มีนาคม 65

กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ 65

มกราคม 2565

มกราคม 65