วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ท่านนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นประธานกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ” หนองไผ่เกมส์ ” ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมชมพิธีเปิดอย่างหนาแน่น รวมไปถึงกองเชียร์แต่ละสีร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนาน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน อบต.หนองแขมทุกคนนะคะ