สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สภา อบต.หนองแขม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชลอ พันทวี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายบุญศรี เหล็กผา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายจง อุดมพืช

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

นายสุพจน์ อ่อนอิ่ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2

นายโดด เกตุพุก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

นายบุญจันทร์ ทำทัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

นายศรีโพธิ์ แก้วจินดา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

นายพงศพัศ แสงอรุณ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

นายชัชวาล ธรรมเนียม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

นายณรงค์ บุตรศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

นางรัชรินทร์ อาทะยา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

นายสมหมาย เอี่ยมจันทร์สอาด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

นายบุญเลิศ อ่อนคำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

นายประสิทธิ์ สุขจิ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

นายอุทัย จันทร์เต็ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

นายสมนึก เหล็กผา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

นายยวง ศิริผล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

นายสุดสาคร ป้อมทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12

นายบัญญัติ ปัญญาบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13