สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สภา อบต.หนองแขม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญจันทร์ ทำทัน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
โทร.xxx-xxx-xxxx

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายบัญญัติ ปัญญาบุญ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
061-6182538

นายไชยรัตน์ อัศวโพสพ

เลขาขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
xxx-xxx-xxxx

นายภาวดล เฉยธีรากร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
xxx-xxx-xxxx

นายกิตติศักดิ์ แช่มลำเจียก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
xxx-xxx-xxxx

นายชลอ พันทวี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
xxx-xxx-xxxx

นายชัชวาล ธรรมเนียม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
089-5205528

นางรัชรินทร์ อาทะยา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
098-3512467

น.ส.ณัฏฐ์ธนัชพร พรหมชาติ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
xxx-xxx-xxxx

นางสำอางค์ อยู่แย้ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
xxx-xxx-xxxx

นายอุทัย จันทร์เต็ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
061-8464571

นายโสพล ศิริผล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
xxx-xxx-xxxx

นายนัฐจพล เจริญสุข

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
xxx-xxx-xxxx