สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สภา อบต.หนองแขม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชลอ พันทวี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
081-7734902

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่วมบริหารจัดการตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

นายบุญศรี เหล็กผา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
061-7795689

นายจง อุดมพืช

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
089-0884253

นายสุพจน์ อ่อนอิ่ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
098-7366486

นายโดด เกตุพุก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
095-7797071

นายบุญจันทร์ ทำทัน

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
087-0324793

นายศรีโพธิ์ แก้วจินดา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
081-8511604

นายพงศพัศ แสงอรุณ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
097-9322946

นายชัชวาล ธรรมเนียม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
089-5205528

นายณรงค์ บุตรศรี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
063-1844096

นางรัชรินทร์ อาทะยา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
098-3512467

นายสมหมาย เอี่ยมจันทร์สอาด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
082-2310234

นายบุญเลิศ อ่อนคำ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
092-4156599

นายประสิทธิ์ สุขจิ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
083-8462842

นายอุทัย จันทร์เต็ม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
061-8464571

นายสมนึก เหล็กผา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
086-1214336

นายยวง ศิริผล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
085-1938423

นายสุดสาคร ป้อมทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
086-1344219

นายบัญญัติ ปัญญาบุญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
061-6182538