สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง : (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง ตำบลหนองแขม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร

เขตติดต่อและการคมนาคม :

ตำบลหนองแขมมีระยะห่างอำเภอโคกสำโรงไปทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร และมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ 10 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ,ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง และ ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่ : (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร และไร่)
พื้นที่ประมาณ 40,925 ไร่ เป็นเนื้อที่ทางการเกษตรประมาณ 33,564 ไร่ พื้นที่ประมาณ 65.56 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ: (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเล็ก ๆ ดินเป็นสีดำเหมาะแก่การเกษตรกรรม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เหมาะแก่การปลูกข้าว นอกนั้นเหมาะแก่การปลูกพืชไร่

จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่: (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1
 2. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2
 3. บ้านหนองไผ่เหลือง หมู่ที่ 3
 4. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4
 5. บ้านชอนขุด หมู่ที่ 5
 6. บ้านช่องแค หมู่ที่ 6
 7. บ้านหนองข่อย หมู่ที่ 7
 8. บ้านพุน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8
 9. บ้านกลุ่มสิงห์ หมู่ที่ 9
 10. บ้านหนองแขม หมู่ที่ 10
 11. บ้านหนองจับเขียด หมู่ที่ 11
 12. บ้านช่องแค 2 หมู่ที่ 12
 13. บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 13

จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,606 คน แบ่งเป็นชาย 2,287 คน หญิง 2,319 คน
ที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

: สภาพทางสังคม:

การศึกษา :
ตำบลหนองแขมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ประถมศึกษา)
2. โรงเรียนวัดหนองแขม หมู่ที่ 10 (ประถมศึกษา)
3. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 13 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา :
ตำบลหนองแขมมีวัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง (ยกเว้น หมู่ที่ 4 , 13 ) ดังนี้
1. วัดท่าม่วง
2. วัดพัฒนาราม
3. วัดหนองไผ่สามัคคี
4. วัดชอนขุด
5. วัดโพธิ์ชราราม
6. วัดหนองแขม
7. สำนักสงฆ์สันติธรรม
8. วัดศรีรัตนาราม
9. วัดหนองข่อย
10. วัดพุน้ำทิพย์
11. วัดหนองจับเขียด

สาธารณสุข :
1. สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง (หมู่ที่ 5)
2. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน :
1. สถานีตำรวจ (ตำรวจชุมชน) 1 แห่ง
2. รถดับเพลิง / รถบรรทุกน้ำ 1 คัน
3. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน
4. อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 150 คน

: สภาพทางเศรษฐกิจ:

ข้อมูลอาชีพของตำบล : ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ประเภทข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวันและฟักทอง โดยมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและการแก้ไขสภาพทางด้านเศรษฐกิจ
1. กลุ่มแม็กกาไซต์ หมู่ที่ 1,2,10,11,13
2. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 4
3. กลุ่มปลูกพืชไร่ หมู่ที่ 3,6,9,12
4. กลุ่มปลูกฟักทอง หมู่ที่ 4
5. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 8
6. กลุ่มแปรรูปเมล็ดทานตะวัน ทั้ง 13 หมู่
7. กลุ่มผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
8. กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า หมู่ที่ 4

หน่วยธุรกิจในเขตตำบลหนองแขม
1. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
2. โรงสี 2 แห่ง (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5)
3. ร้านค้า / ฟาร์มไก่ 58 แห่ง

: ด้านการบริการพื้นฐาน :

การคมนาคม(แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก :
มีถนนเชื่อมกันอยู่ทุกหมู่บ้านเส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง ถนนลูกรังและบางช่วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีจำนวนถนนโดยประมาณ คือ
– ถนนลาดยาง 6 สาย
– ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 31 สาย
– ถนนลูกรัง 17 สาย
– ราง / ท่อระบายน้ำ 40 แห่ง
– สะพาน 1 แห่ง

การไฟฟ้า / ประปา :

มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ :
– ลำคลอง 10 แห่ง
– ฝาย 8 แห่ง
– บ่อน้ำบาดาล 26 แห่ง
– สระน้ำ / หนองน้ำ 5 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง