วิสัยทัศน์ การพัฒนา

“การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจการพัฒนา
อบต.หนองแขม

1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ด้านพัฒนาสังคม เน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชน
4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภคและเพื่อการเกษตร
5. ด้านพัฒนาสาธารณสุข เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนการควบคุมและระวังโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าในการดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคต่างๆ
6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ด้านพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการศาสนา สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืนพื้นที่การเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อบต.หนองแขม

1. ประชาชนภายในตำบลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและคุณธรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้านการเมืองการปกครองและการบริหารอย่างต่อเนื่อง