วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตอนรับคณะสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสำรวจพื้นที่โครงการสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี