รายงานผลการให้บริการน้ำอุปโภค – บริโภค  ประจำเดือน เมษายน  2564  จำนวน  22  ครัวเรือน  ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 32,000  ลิตร