ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-706063  Email : info@nongkhaem.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หรือติดต่อโดยตรง นางอัมพิกา เกิดสมนึก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ในวันและเวลาทำการ โทร.036-706063 ต่อ 8 หรือนางพิมพรรนี  มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม โทร 092 9895653 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ