มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

o43 188.6มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หนองแขม