พิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กราบขอบพระคุณ พระครูภัทรปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พร้อมคณะสงฆ์ตำบลหนองแขม ขอบพระคุณ นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารสำตำบลหนองแขม ประธานคณะกรรมการและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทอดผ้าป่าและเป็นเกียรติในงานทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ตามการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไปในอนาคต