องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เติบโตสู่เป้าหมาย

ประเมินคุณธรรมฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน