ประวัติ อบต.หนองแขม

“ตำบลหนองแขม” เป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอโคกสำโรง ซึ่งเป็นเขตการปกครองมาตั้งแต่ พ.ศ.2451 ซึ่งเป็นอาณาเขตอำเภอโคกสำโรง สมัยนั้นครอบคลุมถึงอำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ ซึ่ง 3 อำเภอดังกล่าวได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และอำเภอตามลำดับ เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลหนองแขม นั้นเพราะว่า เดิมได้มีหนองน้ำขนาดใหญ่มีป่าแขมเป็นดงทึบปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง แยกมาจากตำบลชอนสารเดชเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2512 ซึ่งปัจจุบันตำบลหนองแขมมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

การบริหารจัดการ
ภายในอบต.หนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน

ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง